Board of Directors Print E-mail
BODLiawWayGian BOD_HengCharngYee BOD_NgKokChoon BOD_KuChongHong BOD_KangWeiLuen
Mr. Liaw Way Gian 
Executive Chairman
Ms. Heng Charng Yee
Chief Executive Officer
Mr. Ng Kok Choon
Chief Financial Officer
Mr. Ku Chong Hong Mr. Kang Wei Luen
BOD_DatoSriZainiBinJass BOD_ChiewJongWei BOD_TanTeikHsiung BOD_GanShengYik
Dato’ Sri Zaini Bin Jass Mr. Chiew Jong Wei
Mr. Tan Teik Hsiung
Mr. Gan Sheng Yih